Opptak

Alle elever i Ålesund kulturskole skal oppleve gleden av å lykkes!

Barn og unge er prioritert målgruppe ved opptak til Ålesund kulturskole men voksne kan få tilbud om undervisning i tilfellet ledig plass.

Kulturskolen skal gi elever muligheter til å:

 • utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger
 • få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning
 • utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmenmenneskelig uttrykksform
 • utvikle evnen til refleksjon og undring

Søknadsfrist er 1. mai for påfølgende skoleår, men søknad kan sendes inn hele året.

Søknadsskjemaer

Søk om elevplass: Elektronisk skjema


Retningslinjer for elevopptak

Gruppe 1 - er allerede elever i kulturskolen

 1. Elever som har elevplass, og som ønsker å fortsette, beholder sin elevplass inntil den blir sagt opp skriftlig
 2. Elever som flytter hit fra annen kommune der de har hatt plass på kulturskole, skal prioriteres ved opptak av nye elever.
 3. Permitterte elever tas inn i timeplanen før nye elever eller bytte av disiplin/instrument foretas.

Gruppe 2 – nye elever i kulturskolen

 1. I hovedsak skal prioritering av opptak skje etter søkerdato, dvs at den eleven som har stått lengst på venteliste får plass først.
 2. Elever med spesielle behov kan etter vurdering prioriteres (etter søknad).
 3. Desentraliserte hensyn, gruppe-, alders- og nivåmessige hensyn kan tas ved opptak av nye elever.
 4. Søkere fra Ålesund blir prioritert framfor elever fra andre kommuner.
 5. Etter anbefaling fra lærer kan elever som har spilt i minst 2 år få flere elevplasser innenfor samme/flere disipliner.

Spesielt for søkere til dans

 • Det er ingen begrensninger mht. antall timer/elevplasser.
 • Noe av undervisning, f eks i klassisk, moderne og stepp, følger RAD og ISTD systemene, med mulighet for de som vil til å delta på eksamen.

Spesielt for søkere til Jugendteateret

 • Det tas ikke opp elever yngre enn 2. klasse/trinn

Spesielt for søkere til musikk

 1. Der det er ventelister får elever som har kommet inn på 2. valg tilbud om å bytte til 1. valg når han/hun står "på tur" på ventelista.
 2. Elever får bytte instrument "utenom tur" bare hvis det foreligger helt spesielle grunner for dette.
 3. Elever som ikke får annen instrumental undervisning ved kulturskolen prioriteres før elever som søker instrument nr 2 osv.

Spesielt for korps/søkere til korpsinstrument

 1. Korpssøknader går utenom elevsøknadene og skal beregnes (evt. som salgs timer) før nye elevopptak blir foretatt.
 2. Elever som søker undervisning på korpsinstrument, men som ikke ønsker å begynne i korps, prioriteres etter korpssøknadene

Søkerdato er den datoen kulturskolen mottar skriftlig (evt. elektronisk) søknad om elevplass.

Søkere som ikke har fått elevplass, og som fortsatt ønsker å stå på venteliste, må fornye søknaden skriftlig innen 1.mai.

Det kan søkes om flere elevplasser samtidig, og da vil samme søkedato gjelde for alle.

Dersom det er ønske om å endre eller søke en ny disiplin, blir søkedatoen satt til den datoen den nye disiplinen blir registrert.

Fra og med våren 2014 er det innført nye rutiner.

Elever som ønsker å beholde sin elevplass i kulturskolen skal bekrefte det innen 1. mai.

Om man ikke foretar en såkalt re-registrering, minster man automatisk elevplassen pr 31.07. Dette gjelder alle typer elevplasser, enten det er musikk- eller vokalundervisning, billedkunst dans eller teater!

Hvis eleven ønsker å bytte f.eks. fra ett tilbud - f.eks. instrument, til et annet, må det søkes, primært elektronisk (alternativt skriftlig pr e-post til kulturskolen).

Undervisningstilbudet er begrenset av økonomi (kapasitet) og tilgang på kvalifiserte lærerkrefter.

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad. Eksempelvis ved langvarig/kronisk sykdom eller ved skolegang/studier i utlandet.

Kulturskolen har anledning til å avlyse undervisningen inntil tre ganger i løpet av et skoleår når det ikke er mulig å skaffe vikar for lærer.

Må kulturskolen avlyse flere undervisningstimer, vil disse bli erstattet, eller deler av kontingenten vil bli refundert.

Deltakelse i undervisning forutsettes at innbetaling av kontingent er gjort innen frist.

Manglende betaling kan medføre at eleven mister sin plass i kulturskolen. Faktura blir vanligvis sendt ut i oktober og februar.

En elevplass er i utgangspunktet bindende for ett skoleår.

Er det likevel aktuelt å slutte i løpet av skoleåret, må elevplassen sies opp skriftlig - elektronisk eller pr e-post til kulturskolen, innen 1. desember dersom man ikke skal betale kontingent for vårsemesteret.